22 Ocak 2010 Cuma

Fatih Sultan Muhammed ve Sırp Kralı

Osman Nuri (Ergin), Mecelle-i Umûr-u Belediye [1] eserinin I. cild  "Ahidname-i Nebeviyye" bölümünün son kısmı 217. sahifesinde Fatih Sultan Muhammed ile Sırp Kralı arasında geçtiği rivayet olunan bir hadise aktarılmıştır. Osman Nuri hadiseye referans olarak "De La Jonquiere, Historie de l'Empire Ottoman, sh. 164" vermektedir [2]. 


Fatih Sultan Muhammed, Rum ilindeki futuhatını tevsi' idüb Sırbistan hududina geldiği zaman, iki ateş arasında kalmış olan Sırplar, Macarlarla Türklerden birisini tercih etmek mecburiyetinde bulundiler. Sırblar Ortodoks, Macarlar  Katolik idiler. Ve Romalılarla Latinler arasında münaferet olduğı gibi bunlar da birbirlerini sevmezlerdi. Macar Kralı Jan Honyad, Sırblıları elde etmek istiyordı. Sırp Kralı George Brankoviç, kendisini Türklere mukavemete teşvik iden Macar Kralı nezdine bir heyet göndererek "Macarlar Türklere gâlib gelirse, Sırblıların mezhebleri hakkında ne gibi müsaadatde bulunacağını" sordurmuş. Jan Honyad, "Sırbistan'ın her tarafında Katolik Kiliseleri tesis itdireceğim" cevabını vermiş. Aynı suali sormak üzere diğer bir heyeti de Fâtih Sultan Muhammed nezdine göndermiş. Müşarün ileyh ise "Her caminin yanında bir kilise inşa edilecek. Buralarda herkes Hâlik'ına ibadet idebilecek" «A côté de chaque mosquée, s'élèvera une église, où les tiens pourront adorer leur Dieu. » cevabını vermesi üzerine  Sırblar mutavaat göstermişlerdir.


Referanslar

[1] Osman Nuri'nin 5 cildlik Mecelle-i Umûr-u Belediye eserinin ilk cildine buradan erişebilirsiniz.  [Dosya boyutu 108 MB]

[2] A. de La Jonquière'ın Histoire de l'empire ottoman adlı eserine buradan erişebilirsiniz. [Dosya boyutu 30 MB]