29 Mart 2007 Perşembe

Çocuk hakları


Mecdüddîn Muhammed bin Mahmud el-Üsrüşenî (632/1234) tarafından yazılan ve çocukların hukukî statüsünü anlatan Câmi'u Ahkâmi's-Sıgar, dünyada çocuk hakları konusunda yazılan ve günümüze intikal eden ilk kitaptır. Türkçeye ["Ahkamu's Sigar (İslam Hukukunda Çocuklarla İlgili Hükümler)" ismiyle Doç.Dr.İbrahim Canan tarafından] tercüme edilmiştir. [Cihan yayınları tarafından 1984 yılında yayınlanmıştır.]

Prof.Dr.Ekrem Buğra Ekinci, İslam Hukuku Tarihi, İstanbul, 2006, s. 175

Sünen, Müsned, Mu'cem

Hadis âlimlerinin ıstılâhında:

Bir kitab, iman, taharet, namaz, oruç v.s. gibi fıkıh bablarına göre tertib edilmişse ona SÜNEN denir.

Mesela Hazret-i Ömer'in, Hazret-i Ebu Bekr'in rivayetleri bir araya toplanarak sahâbe adına göre eser tertib edilirse ona MÜSNED adı verilir.

Müellif kendi şeyhlerini nazar-ı itibara alarak eserini tertib ederse; mesela (Ahmed) adlı kişiden dinlediklerini ayrı, (Osman) adlı kişiden dinlediklerini ayrı yere toplarsa bu tertibdeki esere MU'CEM denir.

Büstânu'l-Muhaddisîn
Abdulaziz bin Şah Veliyullah

Osmanlı Hukuku...

"İngiltere Kralı VII. Henry, Osmanlı ülkesine bir heyet göndererek Osmanlı hukuk sistemini tedkik ettirmiş ve bunların verdikleri raporlar istikametinde ingiliz hukuk sistemini ıslaha tâbi tutmuştur."

Kanuni Sultan Süleyman, Fairfax Downey
Trc: Enis Behiç Koryürek, İstanbul , 1975